Ethereum

Hướng dẫn cách nhận four hundred FGT | Fragments | Ethereum Token Airdrop – Bounty

Airdop:
Notice: Sẽ có mail gửi về để thiết lập địa ví ETH để nhận FGT.
———————————————–
Link tổng hợp:

resource

Have your say